Voorwaarden

1.
Algemeen

1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van Boomkwekerij H. Lugthart, gevestigd aan de Middeldijk 28 8094 PS in Hattemerbroek, met kvk nummer 08168330 en Btwnummer NL001798411B85. Onlineplantencentrum.nl is eigendom van Boomkwekerij H. Lugthart en deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Onlineplantencentrum.nl en de koper gesloten overeenkomsten.

1.2 Eventuele algemene of specifieke voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk uitdrukkelijk door Onlineplantencentrum.nl zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Onlineplantencentrum.nl een overeenkomst per e-mail aanvaardt of uitvoering aan een overeenkomst wordt gegeven.

2.3 De administratie van Onlineplantencentrum.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door koper verstrekte opdrachten.

3. Prijzen

3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Wijzigingen in het BTW tarief zullen worden doorberekend.

3.2 Tussentijdse prijswijzigingen kunnen voorkomen, maar worden zoveel mogelijk vermeden. Onlineplantencentrum.nl is in alle gevallen gerechtigd de prijzen aan te passen voor producten, tenzij anders overeengekomen.

3.3 De prijzen die vermeld staan op de website van Onlineplantencentrum.nl zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

4. Levering en levertijd

4.1 De levertijd wordt vermeld in de orderbevestiging. Een opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

4.2 In de zomertijden zijn de voorraden klein geworden. Het komt uiteraard voor, dat bepaalde artikelen niet leverbaar zijn. Dit wordt vermeld bij de orderbevestiging. In overeenstemming met de koper kan een ander product worden aangeboden of de overeenkomst vervalt in overeenstemming met beide partijen eventueel betaald vermogen wordt terug gestort.

5. Betaling

5.1 De koper zal de door hem krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling vooraf geschieden of contant onmiddellijk bij de levering van de producten. Indien daar niet aanvoldaan kan worden, worden de producten weer retour genomen en zullen de door Onlineplantencentrum.nl gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

6. Annulering

6.1 De koper kan tot 24 uur voor de leveringsdatum gratis annuleren. De leveringsdatum staat vermeld op de orderbevestiging. Indien de koper binnen de 24 uur voor de overeengekomen leveringsdatum de bestelling annuleert, zullen de door Onlineplantencentrum.nl gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

6.2 Planten en graszoden die geleverd worden mogen tot 24 uur na levering gereclameerd worden. U doet dit door een email te sturen naar info@onlineplantencentrum.nl. Doordat we met levende materialen werken kunnen we na deze termijn niet meer de goedheid garanderen en kunnen we geen annulering hiervan accepteren.

6.3 Diensten die door onlineplantencentrum.nl uitgevoerd worden zoals de inplantservice of de aanlegservice van graszoden kunnen tot 24 uur voor aanvang geannuleerd worden. Diensten die na akkoord opgeleverd zijn kunnen niet meer herroepen worden.

7. Garantie en klachten

7.1 Soms wordt een bepaald product besteld, die uitverkocht is, in een aantal gevallen is het mogelijk dat een hierop zeer gelijkende soort wordt geleverd. Onlineplantencentrum.nl draagt er uiteraard zorg voor, dat het vervangende artikel vrijwel dezelfde eigenschappen heeft als de oorspronkelijk bestelde plant. Soortechtheid wordt steeds gegarandeerd, echter niet hoger dan factuurwaarde.

Producten, die niet soortecht zouden zijn dient de koper uitsluitend schriftelijk te melden. Zodat ook Onlineplantencentrum.nl de fout kan constateren. Als een artikel in een bepaalde maat niet voorradig is en in een andere maat wel, dan wordt deze maat geleverd.

7.2 100% garantie op het leven (hergroei) kan niemand geven, ook Onlineplantencentrum.nl niet. Daarom geldt op de producten een garantie termijn van 1 groeiseizoen, deze klachten moeten uitsluitend schriftelijk ingediend worden. Klachten die per e-mail worden verzonden worden ook als schriftelijk ingediend beschouwd. Schade veroorzaakt door onjuiste behandeling zoals het planten in voor de betreffende plantensoort ongeschikte grondtypes kan niet worden vergoed.

7.3 De koper is verplicht gelijk bij de levering van producten de zaken grondig te inspecteren en te controleren of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten: of de juiste producten zijn geleverd en of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit en kwaliteit overeenkomen met de overeenkomst.

7.4 Indien er adviezen gegeven worden, worden deze naar beste inzicht maar vrijblijvend gegeven. Onlineplantencentrum.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van deze adviezen.

7.5 Alle getoonde afbeeldingen op de website zijn onder voorbehoud van kleurafwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid. Ondanks zorgvuldig samenstellen van de gegevens en afbeeldingen kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

7.6 Er worden geen klachten in behandeling genomen als er geen aankoopbewijs overlegd kan worden!

8. Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan naast het geen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Onlineplantencentrum.nl geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer enz.

8.2 Extreme weersomstandigheden kunnen sommige planten ernstig beschadigen, ook al verkochte, bevestigde, maar nog niet geleverde artikelen. In dergelijke omstandigheden is Onlineplantencentrum.nl van leveringsplicht ontslagen.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van alle aan de koper verkochte en geleverde producten blijft van Onlineplantencentrum.nl zolang de koper de vorderingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of soortgelijke overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan.

9.2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Alle afleveringen van producten aan de koper geschieden onder voorbehoud van eigendom.

9.3 Onlineplantencentrum.nl is op ieder moment bevoegd een beroep te doen op haar eigendomsvoorbehoud en haar eigendom tot zich te nemen. De koper machtigt Onlineplantencentrum.nl de plaats te betreden waar deze producten zich bevinden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Onlineplantencentrum.nl is niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt door tekortkomingen van Onlineplantencentrum.nl en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld.

10.2 De koper is gehouden Onlineplantencentrum.nl schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst met de koper, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld.

10.3 De koper vrijwaart Onlineplantencentrum.nl voor alle rechtsvorderingen van derden, evenals schaden, boeten, kosten en renten, welke verband houden met producten, rechten, informatie, die de klant verschaft en/of beschikbaar heeft gehouden. De koper kan dan ook nooit een schadeclaim indienen aangezien Onlineplantencentrum.nl zich niet verantwoordelijk stelt.

11. Geschillen

11.1 Alle geschillen waaronder begrepen de geschillen welke slecht door een partij als zodanig worden beschouwd die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of van een nadere overeenkomst die daarvan het uitvloeisel mocht zijn, zullen, met uitsluiting van elke andere instantie, worden onderworpen aan het oordeel van een gevoegde rechter.

12. Privacy

12.1 Gegevens van kopers worden door Onlineplantencentrum.nl in haar eigen systeem opgeslagen. Daarnaast worden per koper de bestelde artikelen, facturen en betalingen daarop bewaard. Deze gegevens zijn nodig om uw bestellingen correct af te handelen en onze financiële administratie in orde te houden.

12.2 Gegevens kunnen overigens gebruikt worden voor het verzenden van de nieuwsbrief van Onlineplantencentrum.nl, is dat niet gewenst dan dient de koper dat aan te geven bij de bestelling.

12.3 Gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.